Convocatòria de beques: colònies i sortides escolars, activitats extraescolars i casals d'estiu

L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament informa de la convocatòria de diverses beques adreçades a famílies amb fills en edat escolar. Cliqueu l'enllaç següent per veure tota la informació.

 

Colònies i sortides escolars - Curs 2014-2015

Activitats extraescolars curs 2013-2014 i Casals d’estiu 2014

1) Per a colònies i sortides escolars del curs 2014-2015: Adreçades a famílies de Celrà amb fills i filles que el curs vinent cursaran segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria en algun dels centres educatius del municipi. (de P3 a ESO)
      
2) Per activitats extraescolars durant el curs 2013-2014 i casals d’estiu 2014: adreçades a famílies amb fills/es d’entre 3 i 16  anys inscrits en alguna de les activitats esportives, culturals o educatives realitzades per entitats de Celrà durant l’actual curs 2013-2014.

Els fulls de sol·licitud es poden demanar a les oficines de l’Ajuntament de Celrà o descarregar en aquesta web (vegeu els enllaços al final d'aquesta informació).

Destinataris/àries: Podran optar a aquests ajuts les famílies que reuneixin entre d’altres, el requisit de no superar els llindars màxims de renda familiar següents:

- Famílies de dos membres:         21.102,00 €
- Famílies de tres membres:        27.711,00 €
- Famílies de quatre membres:    32.870,00 €
- Famílies de cinc membres:        37.301,00 €
- Famílies de sis membres:          41.580,00 €
- Famílies de set membres:         45.870,00 €
- Famílies de vuit membres:         49.644,00 €

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00 € per cada nou membre computable.

Les sol·licituds s’han de presentar a les Oficines de l’Ajuntament de Celrà (Ctra. de Juià, 48) en les següents dates i horaris:

- Els dilluns dies 3, 10 i 17 de març de 2014: de 9.30 a 11.30 hores
- Els dimarts dies 4, 11 i 18 de març de 2014: de 16.45 a 18.45 hores
- Els dimecres dies 5, 12 i 19 de març de 2014: de 12 a 14 hores

Cal presentar la sol·licitud adjuntant tota la documentació exigida a fi d’acreditar els requisits per obtenir l’ajut.

En cas de sol·licitar els dos ajuts, cal omplir les dues sol·licituds corresponents i aportar una sola còpia de la documentació requerida

Per més informació, podeu posar-vos en contacte amb l’educadora social o la tècnica d’educació a les oficines de l’Ajuntament de Celrà, tel. 972 49 20 01.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

Documentació general: (FOTOCÒPIA I ORIGINAL)

- Document identificatiu (DNI, NIE o Passaport) de la persona sol·licitant.
- Volant de convivència actualitzat, expedit per l’Ajuntament.
- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació del/la menor.

Documentació econòmica: una opció per cada un dels membres computables de la unitat familiar en edat laboral:

a) Treballadors per compte aliè:

- Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada.

En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar documentació que acrediti aquest extrem aportant els següents documents:

- Informe de vida laboral actualitzat (es pot sol·licitar al tel. 901 50 20 50)
- Les 3 últimes nòmines

b) Treballadors/es per compte propi

- Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada.

c) En cas de no estar treballant

- Certificat de l’OTG en què especifiqui si rep o no prestació per desocupació/subsidi.
- Informe de vida laboral actualitzat (es pot sol·licitar al tel. 901 50 20 50)

Altra documentació:

- En cas d’estar cobrant la renda mínima d’inserció: certificat d’atorgament o cobrament del PIRMI actualitzat.
- En cas de tenir concedit algun altre ajut per part d’alguna altra administració (jubilació, orfenesa, viduïtat, etc.) documentació acreditativa de la subvenció rebuda.
- En cas de separació/divorci: sentència de separació i conveni regulador on figuri l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, cal presentar la corresponent denúncia.
- Carnet de família nombrosa o document acreditatiu corresponent.
- Carnet de família monoparental.
- Certificat mèdic acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior al 33% del/de la menor,  germans, pare, mare o tutor/a legal.
- En casos de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la menor.
- Excepcionalment, informe social en casos que estiguin en seguiment des dels Serveis Socials.Si amb les sol·licituds no s’acredita algun dels requisits, es concedirà un termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació necessària. Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat la documentació requerida, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva sol·licitud.

Documents:

- Sol·licitud de beca per a sortides escolars. Curs 2014-2015 (PDF)

- Sol·licitud de beca per a activitats extraescolars i casals d'estiu 2014 (PDF)